LOADING....!!!!!

Know more about Agency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent a viverra leo.

黄帝明堂灸经 >


    夫玄黄始判,上下爰分,中和之气为人,万物之间最贵,莫不禀阴阳气度,作天地英灵。头于日月,呼吸犹若风云,气血以类江河,毛发比之草木,虽继体于父母,悉取象于乾坤,贵且若斯,命岂轻也。是以立身之道,济物居先,保寿之宜,治病为要。草木有蠲 之力,针灸有劫病之功,欲涤邪由,信兹益矣。夫明堂者,圣人之遗教,黄帝之正经,纪血脉循环,明阴阳俞募,穷流注之玄妙,辨穴道之根源,为脏腑权衡,作经络津要。今则采其精粹,去彼繁芜,皆目睹有凭。手经奇功,书病源以知主疗,图人形贵免参差。并集小儿明堂,编录于次,庶几长幼尽涉安衢,欲俾华夷同归寿域云尔。(按上文已见载《太平圣惠方》)
    至大辛亥春月燕山活济堂刊