LOADING....!!!!!

Know more about Agency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent a viverra leo.

《针灸甲乙经》

作  者:皇甫谧

成书时间:

分        类:针灸

阅 读   量: 38117人在读

简        介:

目录(143)

小儿杂病第十一

针灸甲乙经 > 卷十二


    婴儿病,在头毛皆逆上者死。婴儿耳间青脉起者, ,腹痛。大便青瓣,飧泄,脉大,手足寒,难已;飧泄,脉小,手足温者,易已。
    惊痫脉五,针手足太阴各五,刺经太阳者五,刺手足少阴经络傍者一,足阳明一,上踝五寸刺三针。
    小儿惊痫,本神及前顶、囟会、天柱主之。如反视,临泣主之。小儿惊痫加螈 ,脊急强,目转上插,缩筋主之。小儿惊痫,螈 脊强互相引,长强主之。小儿食晦头痛,噫嘻主之。小儿痫发,目上插,攒竹主之。小儿脐风,目上插,刺丝竹空主之。小儿痫 ,呕吐泄注,惊恐失精,瞻视不明眵 , 脉及长强主之。小儿惊痫不得息,颅息主之。小儿惊痫如有见者,列缺主之,并取阳明络。小儿口中腥臭,胸胁 满,劳宫主之。小儿咳而泄,不欲食者,商丘主之。小儿痫 ,手足扰,目昏口噤,溺黄,商丘主之。小儿痫,遗精溺,虚则病诸痫癫,实则闭癃,少腹中热,善寐,大敦主之。小儿脐风,口不开,善惊,然谷主之。小儿腹满不能食饮,悬钟主之。小儿马痫,仆参及金门主之。风从头至足,螈 ,口闭不能开,每大便腹暴满,按之不下,嚏,悲,喘,昆仑主之。