LOADING....!!!!!

Know more about Agency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent a viverra leo.

《针灸甲乙经》

作  者:皇甫谧

成书时间:

分        类:针灸

阅 读   量: 38149人在读

简        介:

目录(143)

手足阳明脉动发口齿病第六

针灸甲乙经 > 卷十二


    诊龋痛,按其阳明之来,有过者独热,在左者左热,在右右热,在上上热,在下下热。
    臂之阳明,有入鼽齿者,名曰大迎,下齿龋取之臂,恶寒补之(一作取之),不恶泻之(《灵枢》名曰禾 ,或曰大迎。详大迎乃足阳明脉所发,则当云禾 是也。然而下齿龋又当取足阳明大迎,当试可知耳)。手太阳有入 遍齿者,名曰角孙,上齿龋,取之在鼻与鼽(一作 )前。方病之时,其脉盛,脉盛则泻之,虚则补之。一曰取之眉外,方病之时,盛泻虚补。齿动痛,不恶清饮,取足阳明;恶清饮,取手阳明。舌缓羡下烦闷,取足少阴。重舌,刺舌柱以 针。
    上齿龋肿,目窗主之。上齿龋痛,恶风寒,正营主之。齿牙龋痛,浮白及完骨主之。齿痛,颧 及二间主之。上齿龋,兑端及耳门主之。齿间出血者,有伤酸,齿床落痛,口不可开,引鼻中,龈交主之。颊肿,口急,颊车痛,不可以嚼,颊车主之。上齿龋痛,恶寒者,上关主之。厥口僻,失欠,下牙痛,颊肿,恶寒,口不收,舌不能言,不得嚼,大迎主之。失欠,下齿龋,下牙痛, 肿,下关主之。齿牙不可嚼,龈肿,角孙主之。口僻不正,失欠口不开,翳风主之。舌下肿,难言,舌纵, 戾不端,通谷主之。舌下肿,难以言,舌纵涎出,廉泉主之。口僻,刺太渊,引而下之。口中肿臭,劳宫主之。口中下齿痛,恶寒 肿,商阳主之。齿龋痛,恶清,三间主之。口僻,偏历主之。口齿痛,温留主之。下齿龋,则上齿痛,腋门主之。齿痛,四渎主之。上牙龋痛,阳谷(一作阳溪)主之。齿龋痛,合谷主之,又云少海主之。舌纵HT 下,烦闷,阴交主之。