LOADING....!!!!!

Know more about Agency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent a viverra leo.

《针灸甲乙经》

作  者:皇甫谧

成书时间:

分        类:针灸

阅 读   量: 38114人在读

简        介:

目录(143)

耳前后凡二十穴第十一

针灸甲乙经 > 卷三诸穴


    上关,一名客主人,在耳前上廉起骨端,开口有孔,手少阳、足阳明之会,刺入三分,留七呼,灸三壮,刺太深令人耳无闻。
    下关,在客主人下,耳前动脉下空下廉,合口有孔,张口即闭,足阳明、少阳之会,刺入三分,留七呼,灸三壮,耳中有干HT (音适)抵,不可灸。(HT 抵一作适之,不可灸。一作针灸留针。)耳门,在耳前起肉当耳缺者,刺入三分,留三呼,灸三壮。
    禾 ,在耳前锐发下横动脉,手足少阳、手太阳之会,刺入三分,灸三壮。(气府论注云∶手、足少阳二脉之会。)听会,在耳前陷者中,张口得之,动脉应手,少阳脉气所发,刺入四分,灸三壮。(缪刺注云∶正当手阳明脉之分。)听宫,在耳中,珠子大,明如赤小豆,手足少阳、手太阳之会,刺入三分,灸三壮。(气穴注云∶刺入一分。)角孙,在耳廓中间,开口有孔,手足少阳、手阳明之会,刺入三分,灸三壮。(气府论注云∶在耳上廓表之间发际之下,手太阳、手足少阳三脉之会。)脉,一名资脉,在耳本后鸡足青络脉,刺出血如豆汁,刺入一分,灸三壮。
    颅息,在耳后间青络脉,足少阳脉气所发,刺入一分,出血多则杀人,灸三壮。
    翳风,在耳后陷者中,按之引耳中,手、足少阳之会,刺入四分,灸三壮。