LOADING....!!!!!

Know more about Agency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent a viverra leo.

《针灸甲乙经》

作  者:皇甫谧

成书时间:

分        类:针灸

阅 读   量: 27195人在读

简        介:

目录(143)

气息周身五十营四时十分漏刻第九

针灸甲乙经 > 卷一


    黄帝问曰∶五十营奈何?岐伯对曰∶周天二十八宿,宿三十六分,人气行一周千八分。
    人经络上下左右前后二十八脉,周身十六丈二尺,以应二十八宿,漏水下百刻,以分昼夜。
    故人一呼脉再动,气行三寸,一吸脉亦再动,气行三寸,呼吸定息,气行六寸。十息脉行六尺,日行二分。二百七十息,气行十六丈二尺,气行交通于中,一周于身,下水二刻,日行二十分有奇。五百四十息,气行再周于身,下水四刻,日行四十分有奇。二千七百息,气行十周于身,下水二十刻,日行五宿二百十分有奇。一万三千五百息,气行五十营于身,水下百刻,日行二十八宿,漏水皆尽脉已终矣。(王冰曰∶此略而言之也,细言之,则常以一十周加一分又十分分之六,乃奇分尽也)。所谓交通者,并行一数也。故五十营备,得尽天地谓五十营者,五脏皆受气也。(此段旧在经脉根结之末,今移在此。)曰∶卫气之行,出入之会何如?曰∶岁有十二月,日有十二辰,子午为经,卯酉为纬;天一面七宿,周天四七二十八宿,房昂为纬,张虚为经;是故房至毕为阳,昂至心为阴。阳主昼,阴主夜;故卫气之行,一日一夜五十周于身。昼日合于阳二十五周,夜行于阴亦二十五周,周于五脏(一本作岁);是故平旦阴气尽,阳气出于目,目张则气行于头,循于项,下足太阳,循背下至小指端。其散者,分于目,别(一云别于目锐 ),下手太阳,下至手小指外侧。其散者,别于目锐 ,下足少阳,注小指次指之间。以上循手少阳之分侧,下至小指之间。别者以上至耳前,合于颔脉,注足阳明,下行至跗上。入足五指之间。其散者从耳,下手阳明入大指之间。入掌中,直至于足,入足心,出内踝下行阴分,复合于目,故为一周。
    是故日行一舍,人气行于身一周与十分身之八;日行二舍,人气行于身三周与十分身之六;日行三舍,人气行于身五周与十分身之四;日行四舍,人气行于身七周与十分身之二;日行五舍,人气行于身九周;日行六舍,人气行于身十周与十分身之八;日行七舍,人气行于身十二周与十分身之六;日行十四舍,人气二十五周于身有奇分与十人身之四。阳尽于阴,阴受气矣。其始入于阴,常从足少阴注于肾,肾注于心,心注于肺,肺注于肝,肝注于脾,脾复注于肾,为一周。是故夜行一舍,人气行于身(一云阴脏)一周与十分脏之八,亦如阳之行二十五周而复会于目。阴阳一日一夜,舍于奇分十分身之四与十分脏之四(一作二,上文十分脏之八,此言十分脏之四,疑有误)。是故人之所以卧起之时有早晏者,以奇分不尽故也。
    曰∶卫气之在身也,上下往来无已,其候气而刺之奈何?曰∶分有多少,日有长短,春秋冬夏,各有分理,然后常以平旦为纪,夜尽为始。是故一日一夜,漏水百刻。二十五刻者,半日之度也。常如是无已,日入而止,随日之长短,各以为纪。谨候气之所在而刺之。是谓逢时。病在于阳分,必先候其气之加在于阳分而刺之;病在于阴分,必先候其气之加在于阴分而刺之,谨候其时,病可与期;失时反候,百病不除。
    水下一刻,人气在太阳;水下二刻,人气在少阳;水下三刻,人气在阳明;水下四刻,人气在阴分;水下五刻,人气在太阳;水下六刻,人气在少阳;水下七刻,人气在阳明;水下八刻,人气在阴分;水下九刻,人气在太阳;水下十刻,人气在少阳;水下十一刻,人气在阳明;水下十二刻,人气在阴分;水下十三刻,人气在太阳;水下十四刻,人气在少阳;水下十五刻,人气在阳明;水下十六刻,人气在阴分;水下十七刻,人气在太阳;水下十八刻,人气在少阳;水下十九刻,人气在阳明;水下二十刻,人气在阴分;水下二十一刻,人气在太阳;水下二十二刻,人气在少阳;水下二十三刻,人气在阳明;水下二十四刻,人气在阴分;水下二十五刻,人气在太阳。此少半日之度也。
    从房至毕一十四度,水下五十刻,半日之度也。从昴至心亦十四度,水下五十刻,终日之度也。日行一舍者,水下三刻与十(《素问》作七)分刻之四。大要常以日加之于宿上也,则知人气在太阳。是故日行一宿,人气在三阳与阴分。常如是无已,与天地同纪,纷纷HT HT (普巴切),终而复始。一日一夜,水行百刻而尽矣。故曰刺实者刺其来,刺虚者刺其去,此言气之存亡之时,以候虚实而刺之也。